Accessibility
UE

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2007-2013

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu informacje o projektach współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Projekty  współfinansowane są z następujących programów:

 • RPO WP 2007-2013 - czyli Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
 • PROW 2007-2013 – czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekty, które otrzymały dofinansowanie

Wdrażanie projektów jest koordynowane i nadzorowane przez Wójta Gminy oraz poszczególne działy Urzędu Gminy Kaliska. 

Dział Rozwoju w zakresie:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • nadzór nad poprawnością realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu,
 • koordynowanie działań promocyjnych,
 • przygotowanie sprawozdań oraz wniosków o płatność,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących projektu,
 • przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawodawstwem polskim i wspólnotowym.

Referat Komunalny w zakresie:

 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem,
 • zlecenia opracowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji projektu oraz studium wykonalności,
 • wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 
 • zorganizowanie nadzoru inwestorskiego,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących projektu.

Dział Finansowy w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji księgowej projektu,
 • rozliczeń finansowych - przedkładanie odpowiednich dowodów poniesionych wydatków, dopilnowanie prawidłowego rozliczenia przedsięwzięcia,
 • zarządzania środkami finansowymi, kontroli ich wydatkowania oraz terminów płatności,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych.