Accessibility
UE

Podatki

 

GMINA  PRZYJAZNA  INWESTOROM

Gmina Kaliska oferuje inwestorom niskie podatki lokalne oraz zwolnienia w tym zakresie..

 

Podatek od środków transportowych na terenie gminy Kaliska.

 • Od roku 2012 gmina określa stawki tego podatku na znacząco niższym poziomie niż w latach wcześniejszych. 

 • Obecnie kształtują się one na poziomie stawek minimalnych określonych przez Ministra Finansów.

Do pobrania - treść uchwały  (Uchwała  Nr XL/320/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

 

Podatek od nieruchomości

Dla zachęcenia inwestorów do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej i tym samym tworzenia nowych miejsc pracy, została podjęta uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części oraz budowli lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Do pobrania - treść uchwały (Uchwała  Nr XLI/328/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kaliska).

 

 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego dla nowo wybudowanego budynku lub budowli.

 • Pomoc udzielona na podstawie przedmiotowej uchwały jest pomocą de minimis.

 • Przedsiębiorca może uzyskać ww. pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze drogowego transportu towarów - stanowiącej równowartość 100.000 euro.

 • Uchwała zawiera katalog wyłączeń, między innymi dla budynków przeznaczonych na działalności handlową, o łącznej powierzchni użytkowej powyżej 400 m².

 

Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości:

Do pobrania - treść uchwały.  (Uchwała Nr XL/316/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 25.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku).

 

 

 

         Uzbrojony teren inwestycyjny - Kaliski Obszar Przedsiębiorczości

 

 

Kontakt - Urząd Gminy Kaliska:

 • ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska

 • sekretariat@kaliska.pl

 • wojt@kaliska.pl

 • promocja@kaliska.pl

 • (58) 58-89-201

 • www.kaliska.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 – 15:30

 • Środa: 7:30-17:00

 • Piątek: 7:30 – 14:00