Accessibility
UE

Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska

 

Realizacja projektu pn. „Innowacyjna edukacja – wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska” w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wsparciem w ramach projektu objęto ogółem 246 uczniów ZSP Kaliska z Filią w Piecach.

 

Celem projektu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki, wsparcie uczniów w postaci poradnictwa edukacyjno-zawodowego, zwiększenie efektywności terapii i integracji uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz doskonalenie kompetencji dydaktycznych rad pedagogicznych.

Aby zapewnić realizację założonych w projekcie zadań sale szkolne oraz terapeutyczne wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 100 tys. zł. Zakupiono, między innymi: laptopy (15 szt.) mikroskopy (15 szt.), magiczny dywan, tablicę interaktywną, dwa projektory, gry edukacyjne oraz programy komputerowe. W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach
w Interaktywnym Centrum Edukacyjnym Edu-Fun w Gdyni, gdzie uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „W pracowni Pana Ciekawskiego” oraz „ICT Robotyka”, natomiast uczniowie klas gimnazjalnych byli uczestnikami laboratoriów przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Wydziale Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach z zakresu aktywizujących, innowacyjnych metod nauczania, natomiast dla uczniów przeprowadzono warsztaty pod nazwą: „Tutoring – motywowanie do działania”.

 

Projekt obejmuje dwa lata szkolne. Wartość projektu:  471.380,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 447.811,00 zł.

 

Relacja z wiosennych wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu:

 

Razem z nadejściem wiosny – przynajmniej tej kalendarzowej, zaczęła kwitnąć nie tylko otaczająca nas przyroda, ale i poziom wiedzy naszych uczniów. Uczestnicy projektu  - uczniowie szkół podstawowych odwiedzili Interaktywne Centrum Edukacyjne Edu-Fun w Gdyni, uczestnicząc w warsztatach pod nazwą
W pracowni Pana Ciekawskiego oraz ICT Robotyka, natomiast uczniowie gimnazjum byli uczestnikami laboratoriów przeprowadzonych na Wydziale Biologii i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Łącznie na przełomie marca i kwietnia odbyło się siedem wycieczek.

Dla klas IV i V wycieczki odbyły się do pracowni Pana Ciekawskiego na warsztaty z robotyki, gdzie poznawali matematykę jako królową nauk i podstawę wszystkich innych dziedzin, bo to właśnie matematyka jest dostępna w chemii, fizyce, biologii czy nawet medycynie. Praca odbywała się metodą projektową, w kolejności zasad: wyłonienie lidera grupy, zdefiniowanie problemu, funkcji poszczególnych członków, przeszukanie dostępnych zasobów wiedzy, postulaty rozwiązań, wybór rozwiązania, prezentacja. Na zajęciach uczniowie poznawali najnowsze trendy ICT oraz współczesnej robotyki. Pracując na najnowszym technologicznie sprzęcie z dostępem do pełnej bazy programowej i szerokopasmowego internetu, zadaniem uczestników było zbudowanie i zaprogramowanie robota. Końcowym punktem programu było zaprogramowanie robota człekokształtnego do gry w piłkę nożną.

Uczniowie mieli do dyspozycji: profesjonalną pracownię robotyczną i matematyczną, komputer, projektor, materiały do rozwiązywania zadań oraz opiekę trzech trenerów-animatorów. Tak przygotowane zajęcia umożliwiły rozwijanie kompetencji kluczowych m.in. metodami TIK.

Dla młodzieży gimnazjalnej przygotowane zostały warsztaty tematyczne zorganizowane
w specjalistycznych pracowniach naukowych na Wydziale Biologii i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego umożliwiające wykonanie doświadczeń i badań, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia w szkolnych warunkach. Podczas warsztatów uczniowie zostali wprowadzeni w świat biologii molekularnej
i biotechnologii, uczestnicząc w zajęciach warsztatowych, tematycznie dotyczących głównie nauki
o organizmach żywych. Uczniowie izolowali i badali DNA oraz w formie zabawy w detektywa poznawali mikrobiologiczne tajniki otaczającego nas świata.

Na Wydziale Fizyki natomiast przeprowadzili szereg doświadczeń, głównie z działu optyka. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość nie tylko obserwacji demonstracji doświadczeń, ale czynnego uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.         

 

Informacja ze szkoleń oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu

 

W dniach 12-14 marca 2018 r. uczniowie klas VI  oraz II i III oddziałów gimnazjum uczestniczyli w warsztatach pn: „Tutoring – motywowanie do działania”. Tutoring to innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza, szczególnie skuteczna w odniesieniu do rozwijania potencjału młodzieży oraz motywowania do samodzielnej pracy. Celem warsztatów była pomoc uczniom w poszukaniu własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość lepszego poznania siebie, rozpoznania własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron oraz kształtowania umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego i życiowego). Warsztaty były okazją także do nawiązywania i pogłębiania relacji społecznych w szkole i poza nią. Uczniowie klas V uczestniczyli w tych warsztatach w dniu 05 grudnia 2017 roku.

 

Również kadra pedagogiczna szkoły uczestniczyła w szkoleniach, których tematyka dotyczyła:

- Aktywizujących metod nauczania – jak organizować proces uczenia się zgodnie z zasadami neurodydaktyki,

- Atrakcyjnych i kreatywnych metody pracy na lekcjach,

- Innowacyjnych metod nauczania.

 

Tematyka wszystkich szkoleń skierowanych do rady pedagogicznej dotyczyła doskonalenia umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu ucznia, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności. Podczas szkoleń nauczyciele uzyskali informacje na temat wskazówek jakich potrzebuje uczeń żeby zorganizować własny warsztat pracy, jak racjonalnie planować czas, jak uczyć się poza szkołą i jak w ogóle uczyć się samodzielnie. Szkolenia miały na celu zaktywowanie nauczycieli do przyjmowania nowych wyzwań, odkrywania nieznanych wcześniej możliwości pedagogicznych i metodycznych.