Accessibility
UE

III Edycja

 

W dniu 21 lutego 2023 roku wójt Sławomir Janicki i skarbnik Katarzyna Liczywek w imieniu gminy podpisali umowy na realizacje zadania pn: Modernizacja Stacji Wodociągowej w Piecach z firmą Metrolog sp.z o o. z Czarnkowa.
W ramach zadania zostanie przebudowane ujęcie wody i rozbudowana stacja uzdatniania wody w miejscowości Piece.
Łączna wartość inwestycji wynosi : 2.496.900,00 zł brutto
Na inwestycję uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR w wysokości 2.000.000,00 zł.
Inwestycja obejmuje: 1)Przebudowę ujęcia wody-2 studni głębinowych z roku 1970 i 1975; 2)Modernizację stacji uzdatniania wody i przestarzałej technologii Stacji wodociągowej z lat 70-tych, w celu dostosowania do aktualnych przepisów i wymogów sanitarnych, ppoż. i zapotrzebowania mieszkańców, poprzez: a)rozbiórkę istniejącego budynku SW i budowę nowego budynku stacji, b)budowę brakującego zbiornika magazynowego wody o pojemności 50m³, c)przebudowę infrastruktury technologicznej stacji wodociągowej, d)wykonanie nowego ogrodzenia z automatyczną bramą po granicy terenu całej stacji w tym terenu ustalonej strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody, e)zapewnienie procesu uzdatniania wody z jej odżelazianiem i odmanganianiem oraz dezynfekcję wody uzdatnionej za pomocą lamp UV i w razie potrzeby chloratora, f)zlikwidowanie odprowadzania wód popłucznych do ziemi, g)wykonanie automatyki i zdalnego sterowania i dystrybucji wody ze stacji wraz z transmisją danych do centralnej dyspozytorni, z możliwością monitorowania pracy urządzeń stacji wodociągowej (w tym stacji uzdatniania wody) w celu zapewnienia elastyczności i energooszczędności eksploatacji Stacji wodociągowej, w tym ujęcia wody w Piecach, g)wyposażenie Stacji wodociągowej w niezbędne urządzenia i przedmioty zgodnie z projektem techniczno-budowlanym. Stacja wodociągowa w Piecach obejmuje swym zasięgiem dawny zasób terenu po byłych PPGR i nie była od czasu swego powstania modernizowana. Ze względu na stały spadek jej możliwości technicznych, w 2021 r. zasilała w wodę pitną jedynie 833 mieszkańców na 1.262 mieszkańców obszaru Piece. Modernizacja stacji zapewni wodę pitną dla całego obszaru Piece jak i zwiększy zabezpieczenie wody dla celów ppoż.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 04.04.2024r. Gmina Kaliska zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji Stacji Wodociągowej w Piecach”.

 

W ramach zrealizowanego zadania:

  • Przebudowano ujęcia wody-2 studni głębinowych z roku 1970 i 1975
  • Zmodernizowano stację uzdatniania wody
  • Zmodernizowano przestarzałą technologię stacji wodociągowej z lat 70-tych, w celu dostosowania do aktualnych przepisów i wymogów sanitarnych, ppoż. i zapotrzebowania mieszkańców

 

Łączna wartość zadania wyniosła 2.538.624,29 zł brutto.

Na realizację inwestycji  uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR w wysokości 2.000.000,00zł. Wkład własny Gminy Kaliska wyniósł: 538.624,29 zł.

 

Wykonawcą robót budowlanych była firma METROLOG Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków