Accessibility
UE

Fotowoltaika w Gminie Kaliska

Gmina Kaliska realizuje projekt polegający na zaprojektowaniu, dostawie i montażu zestawów fotowoltaicznych dla indywidualnych budynków jednorodzinnych oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej wraz z systemem zarządzania energią w zakresie umożliwiającym ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w ramach realizacji projektu: „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednią gminą Stara Kiszewa.

Dnia 26 września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.3.1 „Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na 40 prywatnych indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz 9 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Kaliska, a także 10 budynkach i obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kiszewa.

Projekt przewiduje montaż w indywidualnych budynkach mieszkalnych 2 typów mikroinstalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy zainstalowanej 3,19 kWp:

  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu lub elewacji budynku,
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna zlokalizowana przynajmniej częściowo na gruncie (lub obiekcie innym niż mieszkalny).

Łączna produkcja energii elektrycznej na terenie Gminy Kaliska z nowowybudowanych  instalacji fotowoltaicznych wyniesie ok. 207,09 MWh, co stanowić będzie dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,241 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza o 170,93 (tony równoważnika CO2).

Łączna produkcja energii elektrycznej na terenie Gminy Stara Kiszewa z nowowybudowanych  instalacji fotowoltaicznych wyniesie ok. 180,54 MWh, co przełoży się na dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 0,204 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery z tytułu użytkowania budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Stara Kiszewa wyniesie 141,01 (tony równoważnika CO2).

 

Przetarg na pn ,,Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

http://kaliska.pl/przetarg-na-zadanie-pn-budowa-instalacji-do-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-gminy-kaliska-i-gminy-partnerskiej-stara-kiszewa

 

 

Zmiany dotyczące przetargu na zadanie pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kaliska i gminy partnerskiej Stara Kiszewa”

http://kaliska.pl/zmiany-dotyczace-przetargu-na-zadanie-pn-budowa-instalacji-do-produkcji-energii-ze-zrodel-odnawialnych-na-terenie-gminy-kaliska-i-gminy-partnerskiej-stara-kiszewa

 

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności:

/media/pliki/wnioski/doc04014020200108112805.pdf

 

Zapytanie ofertowe na działania promocyjne projektu „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

/media/pliki/wnioski/zapytanie-ofertowe.pdf

/media/pliki/wnioski/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

 

Protokół wyboru wykonawcy.pdf

 

Portal „Fotowoltaika w Gminach Kaliska i Stara Kiszewa” : http://oze-kaliska-starakiszewa.eu/

 

BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA TERENIE GMINY KALISKA I GMINY PARTNERSKIEJ STARA KISZEWA – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Gmina Kaliska wraz z Gminą Stara Kiszewa zakończyły realizację projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 1.914.802,88 PLN,  całkowite wydatki kwalifikowalne: 1.552.586,24 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie 1.319.698,30 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  Wkład własny do Projektu wyniósł 595.104,57 PLN.

W wyniku realizacji Projektu instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane w 40 indywidualnych gospodarstwach domowych i 9 budynkach użyteczności publicznej w gminie Kaliska oraz 10 budynkach użyteczności publicznej w gminie Stara Kiszewa. Łączna zainstalowana moc wyniosła 457 kWp. Instalacje OZE służą do produkcji energii elektrycznej. Wsparte zostały poprzez utworzenie portalu internetowego www.oze-kaliska-starakiszewa.eu.

Potrzeba realizacji Projektu wynikała z dużego zainteresowania mieszkańców i władz obu gmin, co potwierdzono m.in. formułując cele i działania w dokumentach strategicznych i planistycznych gmin oraz zgłaszając uczestnictwo w projekcie. Otrzymane wsparcie finansowe otworzyło szansę na przeprowadzenie inwestycji i zaspokojenie potrzeb interesariuszy Projektu, a tym samym na obniżanie kosztów energii elektrycznej obciążających budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz domowe budżety mieszkańców – uczestników Projektu, przy jednoczesnej ochronie zasobów środowiska naturalnego.

 

 

Zdjęcia WHITEDRON