Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Zebranie wiejskie w sołectwie Dąbrowa

Sołtys sołectwa Dąbrowa Alicja Lipska wraz z Wójtem Gminy Kaliska Sławomirem Janickim zapraszają mieszkańców Sołectwa Dąbrowa  na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 grudnia b.r. ( środa ) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie.
 

Tematyka zebrania wiejskiego przedstawia się następująco:

 1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Tematyka zebrania:
  1. przedstawienie proponowanej tematyki zebrania
  2. przegłosowanie tematyki
 4. Informacja z realizacji wniosków, opinii oraz uchwał z poprzedniego  z zebrania wiejskiego.
 5. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany ” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”
 6. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 7. Wolne wnioski.
 8.  Zakończenie zebrania.