Accessibility
UE

PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Wniosek o nadanie numeru Pesel

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada nadanie uprawnionym obywatelom Ukrainy numeru PESEL, który pozwoli im na  korzystanie z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenia działalności gospodarczej.

 

Przepisy ustawy dotyczą:


- obywateli Ukrainy,
- obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
- członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka,
- małżonka obywatela Ukrainy, nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 r.

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy:


1. posiadających:
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- zezwolenie na pobyt czasowy,
- status uchodźcy,
- ochronę uzupełniającą,
- zgodę na pobyt tolerowany;


2. którzy:
- złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej
lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
- zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r.) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.

Jeżeli obywatel Ukrainy wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy przez inne państwo (nie bezpośrednio) lub posiada jeden z wymienionych powyżej tytułów pobytowych to nie stosujemy trybu UKR.

W celu weryfikacji w/w faktów we wniosku o nadanie numeru PESEL wprowadzono oświadczenie dotyczące wjazdu bezpośrednio z terytorium Ukrainy oraz pouczenie o nie stosowaniu tego trybu w przypadku posiadania tytułu pobytowego.

Do wniosku o nadanie numeru Pesel należy dołączyć zdjęcie ( 35 x 45 mm – takie jak do polskiego dowodu osobistego); pobrane zostaną odciski palców, wzór podpisu i pozostałe dane niezbędne do rejestracji wniosku. (wzór wniosku – w załączeniu)

 

 


Wniosek zawiera oświadczenia w zakresie:
1/ wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy .
2/ posiadania statusu małżonka obywatelstwa Ukraińskiego (dla osób które mają inne obywatelstwo niż ukraińskie)
3/ prawdziwości wszystkich danych podanych we wniosku oraz pouczenie, dla jakich obywateli nie stosuje się tego wniosku (wyłączenia na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy) o treści: Wniosek należy wypełnić tylko w przypadku nie posiadania zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, gdy nie złożono wniosku o ochronę międzynarodową.

 

Wniosek może również zawierać:
1) adres poczty elektronicznej;
2) numer telefonu komórkowego ( do profilu zaufanego- polski numer telefonu);
3) zgodę na:
a) wprowadzenie danych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych kontaktowych,
b) potwierdzenie potrzeby założenia profilu zaufanego.

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska,  w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo z pomocą pracownika tutejszego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.


W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

 

Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren Polski.

 

Wniosek o nadanie numeru Pesel - do pobrania