Accessibility
UE

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Adresy punktów i godziny przyjęć

Starostwo Powiatowe Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie z ustawą od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Lp

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy 
(dni i godziny)

adres punktu

umawianie wizyt

dni przyjęć

godziny przyjęć

1.

 Czarna Woda

83-262

ul. Mickiewicza 7

tel. 58 587 88 50

wew. 39

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek

 

1200 - 1600

 

wtorek - piątek

 

1100 - 1500

 

2.

Starogard Gdański

83-200

ul. Kanałowa 3

tel. 58 72 707 31

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek – piątek

 

730 - 1130

 

3.

Starogard Gdański

83-200

ul. Kanałowa 3

tel. 58 72 707 31

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek - piątek

 

1130 - 1530

 

 

Lp

Punkty świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy (dni i godziny)

adres punktu

umawianie wizyt

dni przyjęć

godziny przyjęć 

1.

Skarszewy

83-250

ul. Szkolna 9

tel. 518 067 954

(w godzinach otwarcia)

poniedziałek, wtorek, środa, piątek

 

900 - 1300

 

czwartek

 

1400 - 1800

 

2.

Skórcz

83-220

ul. Główna 28

tel. 58 350 15 15

(w godzinach od 12.00 do 20.00)

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

 

1230 - 1630

 

środa

 

830 - 1230

 

 

Punkty w Skórczu i Skarszewach prowadzące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prowadzą również nieodpłatną mediację.

 

Informacje dodatkowe o punktach w poszczególnych miejscowościach:

 1. Czarna Woda – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego. Kontakt: tel. 58 587 88 50 wew. 39, (w godzinach otwarcia) www.darmowapomoc.pl
 2. Skarszewy – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Akcja Społeczna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pniewskiego 5/4, 80-246 Gdańsk. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane przez adwokata lub radcę prawnego. Kontakt: tel. 518 067 954, www.poradnictwo-prawne.pl
 3. Skórcz – punkt prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM z siedzibą w Gdyni, ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie udzielane przez adwokata. Kontakt tel. 58 350 15 15 (w godzinach od 12.00 do 20.00), www.ovum.org.pl
 4. Starogard Gdański (7:30- 11:30) – nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez radcę prawnego lub adwokata.
 5. Starogard Gdański (11:30 – 15:30) – nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez radcę prawnego lub adwokata. Kontakt: tel. 58 72 707 31.

 

Dla kogo? 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Co obejmuje

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację obecnie prowadzą wyłącznie punkty w Skórczu i Skarszewach.

 

 

 

 

 

 

 

Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa-1-20190705130131.pdf