Accessibility

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach


Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach” w ramach RPO WP 2014-2020 jest w trakcie realizacji.

 

W dniu 05.03.2018 roku Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowa na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przebudowie wodociągu w miejscowości Dąbrowa i Frank ul. Osiedlowa, gmina Kaliska.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” z Chojnic, reprezentowane przez Prezesa Zarządu – p. Piotra Drzycimskiego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
- 5 sieciowych i 4 przydomowych przepompowni ścieków
sanitarnych,
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości:
3122 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości: 2540 mb,
- wymianę sieci wodociągowej o łącznej długości 1976 mb,
- przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1290 mb.

Wartość umowy opiewa na kwotę 5 358 174,17 złotych.
Prace zostaną rozpoczęte niezwłocznie po ustaniu niekorzystnych warunków zimowych, a termin zakończenia prac przewiduję się na dzień 30 sierpnia 2018 roku. Zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

 

W dniu 6 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
Wykonawcą robót jest firma BIOGRADEX – Holding Sp. z o.o., reprezentowana przez p. Andrzeja Gólcz.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

• nowego ciągu oczyszczania (reaktor biologiczny),
• budynku socjalno – magazynowego z pomieszczeniem
sterowni,
• budynku garażowego,
• wiat nad separatorem piasku i skratek,
• silosu na wapno,
• sieci technologicznych między obiektowych łączących
nowe obiekty z istniejącymi,
• sieci energetycznych i AKPiA z dostosowaniem stacji
transformatorowej abonenckiej,
• monitoringu i sterowania urządzeń na oczyszczalni,
• rozbudowy i modernizacji systemu monitorującego
urządzeń pracujących na hydroforniach,
• modernizacja oświetlenia terenu,
• telewizji przemysłowej terenu oczyszczalni,
• dodatkowego źródła zasilania z wykorzystaniem energii
słonecznej – panele fotowoltaiczne.

Wartość umowy opiewa na kwotę 6 858 787,50 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

W dniu 19 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Cieciorka” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Iwiczno”.

Wykonawcą robót jest firma BIOGRADEX – Holding Sp. z o.o., reprezentowana przez p. Andrzeja Gólcz.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

 • nowego ciągu oczyszczania (reaktor biologiczny),
 • budynku socjalno – magazynowego z pomieszczeniem sterowni,
 • budynku garażowego,
 • wiat nad separatorem piasku i skratek,
 • silosu na wapno,
 • sieci technologicznych między obiektowych łączących nowe obiekty z istniejącymi,
 • sieci energetycznych i AKPiA z dostosowaniem stacji transformatorowej abonenckiej,
 • monitoringu i sterowania urządzeń na oczyszczalni,
 • rozbudowy i modernizacji systemu monitorującegourządzeń pracujących
  na hydroforniach,
 • modernizacja oświetlenia terenu,
 • telewizji przemysłowej terenu oczyszczalni,
 • dodatkowego źródła zasilania z wykorzystaniem energii słonecznej – panele fotowoltaiczne.

Wartość umowy opiewa na kwotę 6 858 787,50 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

Drugą umową podpisaną w dniu 19 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Iwiczno”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z Sierakowic, reprezentowana przez p. Ewelinę Skrzypczak.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

 • 3 sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych,
 • 9 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
 • studni betonowych i tworzywowych,
 • kanalizacji grawitacyjnej,
 • kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
 • rozbudowy wodociągu wraz z armaturą i dwóch przyłączy wodociągowych,
 • przyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
 • wodociągu technologicznego wraz z armaturą.

Wartość umowy opiewa na kwotę 4 086 765,61 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

Kolejną umową podpisaną w dniu 19 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa wodociągu w miejscowości Cieciorka”

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „SKIBIŃSKI” Ewelina Skrzypczak z Sierakowic, reprezentowana przez p. Ewelinę Skrzypczak.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

 • 2 sieciowych i 2 przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych,
 • studni betonowych i tworzywowych,
 • kanalizacji grawitacyjnej z rur trójwarstwowych,
 • kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej),
 • przyłączy kanalizacyjnych ze studzienkami,
 • rozbudowy wodociągu wraz z armaturą,
 • wodociągu technologicznego do przepompowni ścieków wraz z armaturą.

Wartość umowy opiewa na kwotę 4 306 387,26 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

Natomiast w dniu 26 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej
wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (kolektor zrzutowy)”.

Wykonawcą robót jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego, reprezentowana przez p. Bożenę Dzidkowską.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

 • przewiertu pod torowiskiem linii kolejowej i złożenie rury osłonowej (ok. 40 m),
 • rurociągu tłocznego (ok. 710 m),
 • rurociągu grawitacyjnego z wylotem do kanału Wdy (ok. 10 m),
 • przepięcia ścieków z zaślepieniem starego wlotu lub jego likwidacja (wg uzgodnień z użytkownikiem cieku),
 • obejścia tymczasowego zrzutu ścieków oczyszczonych na czas realizacji robót.

Wartość umowy opiewa na kwotę 296 040,09 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

Ponadto w dniu 26 marca br. Wójt Gminy Kaliska wraz ze Skarbnikiem Gminy p. Katarzyną Liczywek podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa przepompowni ścieków”

Wykonawcą robót jest firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcza Gdańskiego, reprezentowana przez p. Bożenę Dzidkowską.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie:

 1. przebudowa przepompowni sieciowej P – 1, w ramach której nastąpi:
 • wymiana pomp,
 • wymiana ogrodzenia,
 • utwardzenie terenu przepompowni,
 • dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej dźwiękochłonnej z zasilaniem kablowym,
 • rozbudowa szafy sterowniczej o monitoring i sterowanie z przesyłem danych do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków z instalacją elektryczną;
 1. przebudowa przepompowni sieciowej P – 2, w ramach której nastąpi:
 • wymiana pomp,
 • rozbudowa szafy sterowniczej o monitoring i sterowanie z przesyłem danych do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków z instalacją elektryczną;
 1. budowa przepompowni sieciowej P – 4, w ramach której przewiduje się wykonanie:
 • zbiornika Dn 1200 z polimerobetonu,
 • dwóch pomp zatapialnych,
 • armatury technologicznej (drabiny, pomost, właz, kominki wentylacyjne),
 • utwardzenia terenu (z kostki brukowej betonowej),
 • ogrodzenia panelowego,
 • drogi dojazdowej szutrowej,
 • wymiany przewodu tłocznego pod torami PKP,
 • oświetlenia przepompowni,
 • doprowadzenia wody oraz hydrantu,
 • monitoringu i sterowania z przesyłem danych do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków.

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 378 550,95 złotych. Zadanie posiada dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa.

 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2019 r.