Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Informacja ze spotkania Kół Gospodyń Wiejskich

 

Dnia 19 kwietnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Piecach odbyło się Walne Zebranie Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliskach. Na zaproszenie Prezesa Związku Gminnego p. Zofii Czarnowskiej w spotkaniu udział wzięły przedstawicielki KGW: Bartel Wielki, Cieciorka, Iwiczno, Kaliska i Piece oraz pracownik Urzędu Gminy Bożena Pozorska. Tematem spotkania było zebranie informacji statystycznych celem złożenia sprawozdania zbiorczego do GUS, informacja o planowanych jesienią bieżącego roku wyborach nowego zarządu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także propozycje współpracy poszczególnych KGW z terenu gminy, w tym wnioskowania o dofinansowanie działalności Kół.  Pani Prezes przedstawiła propozycję włączenia się członkiń KGW w planowane na terenie gminy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak również rozmawiano na temat udziału KGW w imprezach i uroczystościach sołeckich oraz gminnych. W celu nawiązania lepszej współpracy między poszczególnymi KGW i wymiany doświadczeń przyjęto propozycję comiesięcznych wspólnych spotkań członkiń KGW. Najbliższe spotkanie odbędzie się w miesiącu maju w Iwicznie. Dziękujemy Pani Prezes oraz wszystkim Paniom z KGW za zaangażowanie i aktywność oraz życzymy wielu miłych spotkań i sukcesów w działaniach.