Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2007-2013

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu informacje o projektach współfinansowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej.

Projekty  współfinansowane są z następujących programów:

 • RPO WP 2007-2013 - czyli Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,
 • PROW 2007-2013 – czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekty, które otrzymały dofinansowanie

Wdrażanie projektów jest koordynowane i nadzorowane przez Wójta Gminy oraz poszczególne działy Urzędu Gminy Kaliska. 

Dział Rozwoju w zakresie:

 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
 • nadzór nad poprawnością realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu,
 • koordynowanie działań promocyjnych,
 • przygotowanie sprawozdań oraz wniosków o płatność,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących projektu,
 • przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z ustawodawstwem polskim i wspólnotowym.

Referat Komunalny w zakresie:

 • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z założonym harmonogramem,
 • zlecenia opracowania dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji projektu oraz studium wykonalności,
 • wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 
 • zorganizowanie nadzoru inwestorskiego,
 • archiwizacja dokumentów dotyczących projektu.

Dział Finansowy w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji księgowej projektu,
 • rozliczeń finansowych - przedkładanie odpowiednich dowodów poniesionych wydatków, dopilnowanie prawidłowego rozliczenia przedsięwzięcia,
 • zarządzania środkami finansowymi, kontroli ich wydatkowania oraz terminów płatności,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych.