Accessibility

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Dz.U. 62 poz. 627 ze zmianami, zawiadamiam że na wniosek inwestora POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, wszcząłem postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 44085 Kaliska” zlokalizowanej w miejscowości Frank na działce 15/1. W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji i składania ewentualnych wniosków czy uwag dotyczących wymienionej sprawy w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości. Raport o oddziaływaniu na środowisko znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Kaliska – pok. nr 14 u inspektora ds. ochrony środowiska – tel. 5889201.

Wójt Gminy Kaliska Antoni Cywiński