Accessibility

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 2020 rok - budynki letniskowe

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

 

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Kaliska ustala się dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości 169,00 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) w wysokości 600,00 złotych za rok, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i odpady są zbierane i odbierane jako niesegregowane (zmieszane).

 

Powyższą opłatę należy wnieść jednorazowo, bez wezwania do 25 maja roku, którego obowiązek dotyczy na indywidualny nr rachunku bankowego.