Accessibility

Konsultacje społeczne - ANKIETA do wypełnienia

WÓJT GMINY KALISKA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

z mieszkańcami Gminy Kaliska w zakresie ankiety dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2015-2020.

 

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 20 listopada 2015 r. do dnia 11 grudnia 2015 r.

2. Ankieta dostępna będzie u Sołtysów oraz w sekretariacie Urzędu Gminy  Kaliska, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska, stronie internetowej Gminy Kaliska

3. Ankieta będzie dostępna:

1) w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska;

2) na stronie internetowej Gminy Kaliska;

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska.

4) u Sołtysów.

 

4. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r.

Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu

do Urzędu Gminy Kaliska.

 

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości

poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

                                                                                                                     W Ó J T

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki

 

Poniżej link do Ankiety dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2015 – 2020
https://docs.google.com/forms/d/1cla0vMGFUSRg4PP7QfHQSYkstH_rJ5mTUvjlBjWIlOc/viewform?usp=send_form