Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Komunikat w sprawie pomocy materialnej -stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Kaliska

 

Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 3 września br. do 15 września br. zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z dnia 29.12.2004r. z późn. zm.) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  ( tj. stypendium socjalne).

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska.

DRUKI WNIOSKU o przyznanie stypendium dostępne są w

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- pok. nr 10
  • W sekretariatach szkół w Kaliskach i Piecach

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 10 w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski mogą składać:

  • rodzice ucznia
  • pełnoletni uczniowie
  • dyrektorzy szkół

UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.

Zasady udzielania pomocy określać będzie Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalony przez Radę Gminy oraz szczegółowe zarządzenia Wójta Gminy Kaliska

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż określona w art. 8 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

Wynosi ona na dzień 01.08.2012 r. 351, 00 zł netto, jednak nie przekracza 456 zł

 DODATKOWE OGŁOSZENIE DOT.  STYPENDIUM SZKOLNEGO

W związku ze zmianą od 1 października 2012 r. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.), które uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne, Wójt Gminy Kaliska informuje, że do uzyskania stypendium szkolnego od października b.r. będą się kwalifikować osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.  Wobec powyższego do 15 września w  GOPS Kaliska, pok. 10  b.r. wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą składać osoby, których dochód jest wyższy, niż 351 zł, jednak nie przekracza 456 zł.