Accessibility

Informacje dla wyborców

1. Urząd Gminy informuje wszystkich wyborców Gminy Kaliska, iż w dniach od 12.09.2005 do 23.09.2005 r. w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy, ul. Nowowiejska 2 tel. (058) 58 89 201, wew. 34 w godzinach pracy Urzędu Gminy będzie udostępniony spis wyborców do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Jednocześnie informuję, że wyborca zmieniający miejsce pobytu w dniu wyborów może pobrać z tutejszego Urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania w innej miejscowości.

2. W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 25.09.2005 r. Urząd Gminy w Kaliskach uprzejmie informuje, iż wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy i przebywający czasowo na terenie gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, tj. 25 września 2005 r. mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

O ile wyraża Pani/Pan chęć głosowania na terenie naszej gminy prosimy o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy, pokój Nr 3 do dnia 15 września 2005 r.

Sekretarz Gminy Grażyna Żytkowiak