Accessibility
UE

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy

 

 

W ramach umowy partnerskiej z gminą Karsin (lider projektu) oraz gminą Czersk na realizację zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe –   Z nurtem Wdy” gmina Kaliska zrealizowała projekt pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska”.

W ramach zadania wykonano w miejscowości Czubek przystań kajakową z pomostem, zatokę postojową oraz małą architekturę. Zamontowano także dwa oznakowania wodne z kilometrażem szlaku.

Projekt zrealizowano we współpracy z Nadleśnictwem Kaliska.

 

     

 

      

 

Zadanie pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy”  realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inicjatorem projektu jest Samorząd Województwa Pomorskiego realizujący Przedsięwzięcie Strategiczne: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, którego założeniem jest zagospodarowanie ok. 1000 km pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. budowę przenosek przy przeszkodach (jazach, zaporach, elektrowniach wodnych), budowę i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych (również infrastruktury socjalnej: wiat, ław, koszy na śmieci, itp.), zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów przez umożliwienie wodowania i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty i urządzone fragmenty brzegów). Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno– promocyjne.

 

O POMORSKICH SZLAKACH KAJAKOWYCH

 

Wśród pasjonatów kajakarstwa panuje opinia, że Pomorskie to najlepsze miejsce do uprawiania turystyki kajakowej w naszym kraju. Pod względem atrakcyjności i długości tych szlaków, Pomorskie jest bezkonkurencyjne. Na terenie województwa znajduje się 40 niezwykłych szlaków kajakowych, liczących blisko 1 600 kilometrów. Są wśród nich zarówno trasy o leniwym nurcie, idealne na początek przygody z kajakiem, jak i trudne odcinki o charakterze górskim, rekomendowane bardziej doświadczonym wodniakom.

 

Samorząd województwa pomorskiego, jako inspirator  i koordynator rozwoju turystyki  kajakowej, od lat wspiera  zagospodarowanie akwenów dla potrzeb kajakarzy. Podejmowane są również działania zmierzające do stworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego osią są szlaki kajakowe. Dzięki finansowaniu nowych projektów możliwe będzie udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej, a także udostępnienie kajakarzom dziedzictwa kulturowego i naturalnego w obszarach położonych wzdłuż pomorskich rzek takich jak: Czernica, Biała, Brda, Zbrzyca, Ruda, Chocina, Wielki Kanał Brdy, Młosina, Wda, Granicza, Trzebiocha, Kanał Wdy, Pilica, Wietcisa, Wierzyca, Radunia, Słupia, Kamienica, Wieprza, Studnica, Pokrzywna, Łeba, Kanał Chełst, Liwa, Motława, Opływ Motławy, Martwa Wisła, Szkarpawa, Nogat, Liwa, Tuga i Święta, Łupawa, Bukowina, Reda, Czarna Wda, Piaśnica. Szlaki zostaną kompleksowo oznakowane, powstaną nowe obiekty publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in., stanice kajakowe, przystanie,  pomosty służące turystyce wodnej, slipy do wodowania kajaków,  przenoski). Miejsce te będą wyposażone m.in. w stojaki na kajaki, ławostały, wiaty, ławki, kosze na śmieci, paleniska, suszarki do kajaków, tablice informacyjno – promocyjne, osłonę przenośnego sanitariatu, stojaki na rowery czy lampy solarne).

 

O PRZEDSIĘWZIĘCIU

 

Realizacja przedsięwzięcia ma się przyczynić do udostępniania potencjalnym odbiorcom dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszarów zlokalizowanych wzdłuż szlaków wodnych. Działania te pozwolą na stworzenie spójnej oferty turystycznej na wszystkich szlakach objętych Przedsięwzięciem.

 

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika również z konieczności wzmocnienia wizerunku województwa pomorskiego, jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Brak uporządkowanych szlaków wodnych oraz miejsc postoju ma niekorzystne skutki środowiskowe, powodując niekontrolowany rozwój tzw. turystyki dzikiej, której efektem jest antropopresja na środowisko naturalne.

 

Interesariuszami Przedsięwzięcia są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prywatne, operatorzy elektrowni wodnych i inne podmioty działające w pobliżu szlaków kajakowych, LOT-y, LGD, LGR, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Lasy Państwowe, zarządcy wód (RZGW, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Morski), zarządcy dróg, RDOŚ, instytucje ochrony przyrody oraz organizacje pozarządowe.

 

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Założeniem przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” jest zagospodarowanie ok. 1000 km pomorskich szlaków kajakowych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę kajakową, m.in. budowę przenosek przy przeszkodach (jazach, zaporach, elektrowniach wodnych), budowę
i rozbudowę przystani kajakowych i pól biwakowych (również infrastruktury socjalnej: wiat, ław, koszy na śmieci, itp.), zapewnienie odpowiedniego dostępu do miejsc etapowych spływów przez umożliwienie wodowania i wyjmowania kajaków (drogi dostępu, miejsca parkingowe, pomosty
i urządzone fragmenty brzegów). Przedsięwzięcie obejmuje również opracowanie spójnego systemu oznakowania szlaków, zautomatyzowany system informacji kajakowej oraz działania informacyjno
– promocyjne.

 

Na 34 szlakach wodnych o łącznej długości ok. 1 tys. km zaplanowano do realizacji 20 projektów, na które składają się blisko 230 zadania.  W ramach realizacji przedsięwzięcia oznakowanych zostanie prawie tysiąc kilometrów szlaków kajakowych. Pojawią się od strony wody (znaki informacyjne, np. znak szlaku z kilometrażem mierzonym w górę rzeki oraz znaki ostrzegawcze, np. pływające pale, kierunkowe, które wskazują na kierunek odgałęzienia dopływów rzecznych i kanałów) i od strony lądu. Te ostatnie mają wskazywać miejsca węzłowe (etapowe) na szlaku kajakowym, pola biwakowe oraz miejsca wodowania.

Projekty przewidują zaangażowanie w sumie 88 partnerów, głównie jednostki samorządu terytorialnego, nadleśnictwa, stowarzyszenia oraz podmioty prywatne.

Całkowita wartość realizowanych inwestycji to blisko 58 mln zł i zostaną objęte wsparciem ze środków unijnych w ramach Działania  8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.