Accessibility
UE

Konsultacje Społeczne w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska

W związku z szerokim zakresem konsultacji społecznych zmiany dokumentu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”, Wójt Gminy  
w dniu 27.02.2017r. wydał Zarządzenie nr 25/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016  i określił nowy termin trwania konsultacji społecznych oraz składania formularza wniosków do w/w dokumentu. Zmiana terminu polega na wydłużeniu czasu trwania wskazanych czynności do dnia 31.03.2017r.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Zarządzenie nr 25/2017