Accessibility
UE

Budowa ul. Przemysłowej w Kaliskach - projekt z unijnym dofinansowaniem

                                                                                                            

 

 

                                                                                    

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gmina Kaliska realizuje projekt pn. Utwardzenie ulicy Przemysłowej w Kaliskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:  operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” .

Cel operacji:  Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kaliska poprzez utwardzenie ulicy Przemysłowej wraz z zwiększeniem dostępności do usług publicznych.

W wyniku realizacji projektu, w miejscowości Kaliska, powstanie utwardzona droga gminna o dł. 813 mb, zapewniająca bezpośredni dostęp do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz do terenów inwestycyjnych w tym obszarze. Projekt przyczyni się również do poprawy warunków komunikacji kołowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Przemysłowej.

Przyznane dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 786.757 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.