Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Zaproszenie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16 września 2019 roku  o godz.15.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  4. Rozpatrzenie skargi na działalność sołtysa Sołectwa Iwiczno - podsumowanie.
  5. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora ZSP w Kaliskach.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                                                                                           Przewodnicząca  Komisji

                                                                                                                            Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                                                                Małgorzata Pozorska