Accessibility

Załóż firmę - CEIDG

 

Urząd Gminy Kaliska informuje, iż z dniem 01.07.2011 r. została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, która ma formę systemu teleinformatycznego.

 

  1. Organem ewidencyjnym został Minister Gospodarki. Gminy utraciły w związku z tym właściwość ewidencyjną.

 

  1. Do dnia 31.12.2011 r. gminy miały obowiązek przeniesienia do CEIDG wszystkich wpisów przedsiębiorców „aktywnych” i tych, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.

 

  1. Główne cele wprowadzenia CEIDG to:

- centralizacja bazy ewidencyjnej działalności gospodarczej,

- umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną,

- elektroniczna wymiana danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej,

- skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej,

- zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez dostarczenie rzetelnej informacji
o kontrahentach,

- ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców.

 

  1. W związku z powyższym gminy nie wystawiają już zaświadczeń stwierdzających, że przedsiębiorcy aktualnie prowadzą działalność gospodarczą. Każdy ma możliwość pobrania z niżej wymienionej strony internetowej zaświadczenia dot. danego przedsiębiorcy. Zaświadczenie to ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

  1. W sprawie złożenia wniosku do CEIDG przedsiębiorca może udać się do dowolnego urzędu. Może także zalogować się do CEIDG i złożyć wniosek elektronicznie (w tym przypadku wymagane jest posługiwanie się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i zanieść do gminy. Przedsiębiorca może także przesłać wniosek do wybranej gminy listem poleconym, jednak podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

  1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane, poza numerem PESEL i adresem zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności.

 

  1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

- zmianę wpisu – w terminie 7 dni od dnia zmiany danych dot. działalności,

- wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Więcej informacji i wyszukiwarka przedsiębiorców:

 

www.ceidg.gov.pl

www.firma.gov.pl