Accessibility

Sesja Rady Gminy Kaliska - 24.04.2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska – Zbigniew Szarafin zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2006 roku (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy Kaliska. Początek o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach: a) prezentacja podmiotu wskazanego przez Komisję Przetargową, który zapewni ciągłość opieki zdrowotnej dla osób korzystających ze świadczeń w przypadku likwidacji Ośrodka b) przedstawienie opinii Komisji c) przedstawienie opinii Rady Społecznej OZ d) dyskusja e) podjęcie Uchwały 6. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2006 r. 7. Informacja z działań bieżących Wójta Gminy. 8. Zapytania i wnioski. 9. Informacja na temat pracy Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005: a)odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej c) dyskusja d) podjęcie Uchwały 11. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaliska za 2005 rok a) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej c) dyskusja d) podjęcie Uchwały 12 Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 13. Wolne głosy. 14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 15. Zakończenie Sesji.