Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Sesja Rady Gminy Kaliska - 15 lutego 2006 r.

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Kaliska – Zofia Haftka zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się dnia 15 lutego 2006 roku (środa) w sali narad Urzędu Gminy Kaliska. Początek o godz. 15:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokółu z Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2005 r. 5. Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. 6. Informacja z działań bieżących Wójta Gminy. 7. Zapytania i wnioski. 8. Informacja na temat pracy Komisji Problemowych w okresie międzysesyjnym. 9. Sprawozdanie z przeprowadzonych w roku 2005 zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.Podjęcie Uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie intencji przystąpienia do realizacji projektu w ramach Schematu I „Pilotażowego Programu LEADER+” a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja, c) podjęcie Uchwały. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 12. Podjęcie Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 : a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 13. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piecach i likwidacji filii Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach oraz utworzenia Samorządowego Przedszkola Publicznego w Piecach: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 14. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Piecach: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 15. Wyrażenie opinii nt. okresu dzierżawy gabinetów i pomieszczeń przynależnych wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gabinetów i pomieszczeń przynależnych wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach (wersja A): a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gabinetów i pomieszczeń przynależnych wraz z wyposażeniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kaliskach , określenia warunków dzierżawy oraz kryteriów oceny ofert (wersja B): a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 18. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na realizację projektu: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Bartlu Wielkim na świetlicę wiejską”: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie lub kredytu na prefinansowanie zadania p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Bartlu Wielkim na świetlicę wiejską”: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu na 2006 rok: a) przedstawienie opinii Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 21. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Problemowych Rady Gminy Kaliska: a) przedstawienie projektów planów pracy Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 22. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska: a) przedstawienie projektu planu pracy Komisji b) dyskusja c) podjęcie Uchwały 23. Informacja nt.realizacji Uchwał podjętych przez Radę Gminy Kaliska w II, III, IV kwartale 2005 r. 24. Wolne głosy. 25. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 25. Zakończenie Sesji.