Accessibility

Ogłoszenie o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                              OBWIESZCZENIE

O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KALISKA I OPUBLIKOWANIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻEK, GMINA KALISKA

 

Informuję, wszystkich zainteresowanych, że Gmina Kaliska zamierza przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium jest to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną oraz lokalne zasady zagospodarowania. Ustalenia w nim zawarte są wiążące w przypadku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków dot. zmiany przeznaczenia terenów w Studium.

Wniosek powinien zawierać: dane osobowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, proponowane przeznaczenie terenu oraz dodatkowo mapę z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego terenu.

 

Wnioski należy składać na piśmie do tutejszego urzędu na adres
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kaliska.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=UGKaliska  do dnia 14.10.2019r.

 

Jednocześnie informuję, że Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 maja 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla fragmentów miejscowości Łążek, obręb Iwiczno, gmina Kaliska została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 10 lipca  2019r. poz. 3292).

 

                                                                                             

 

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Studium do pobrania poniżej:

Wniosek o zmianę studium.docx