Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Obowiązek rejestracji producentów produkcji pochodzenia roślinnego

Rolnicy/plantatorzy (owoców, zbóż, warzyw) wprowadzający swoje produkty na rynek spożywczy, rolnicy prowadzący: działalność w zakresie dostaw bezpośrednich/gospodarstwa agroturystyczne/rolniczy handel detaliczny mają obowiązek złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. str. 1: Dz. Urz. EU  Polski wydanie specjalne, rozdz. 13, t.34, str. 319) oraz przepisów art. 63 ust. 1 i ust. 2 pkt 1,4,12,13 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 2021).

 

Brak złożenia wniosku jest podstawą nałożenia kary pieniężnej z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje o zaleceniach higienicznych dla producentów owoców miękkich i warzyw

liściastych w sprawie ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/wsse-gdansk/zywnosc

 

Załącznik:

Wniosek o wpis do rejestru