Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Niższe składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Niższe składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Osoby, które rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, będą mogły opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności, preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne. 24 sierpnia 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Od tego dnia, zmniejszeniu uległa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla nowych przedsiębiorców. Minimalna podstawa, tzn. deklarowana przez siebie kwota, od której wylicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli nowy przedsiębiorca jako podstawę wymiaru zadeklaruje 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (lub nie większą niż minimalne wynagrodzenie) nie będzie opłacać składki na Fundusz Pracy. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne, osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności, powinna naliczać i opłacać na ogólnych zasadach, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Przykład wyliczenia miesięcznej składki ZUS dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą:

minimalne wynagrodzenie w 2005 – 849 zł zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30% x 849 zł = 254,7 zł przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, wraz z nagrodami z zysku, w drugim kwartale 2005 roku – 2470,30 zł zadeklarowana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne – 75% x 2470,3 zł = 1852,73 zł

składki na ubezpieczenie: emerytalne (19, 52% x 254,7 zł) = 49,72 zł rentowe (13,00% x 254,7 zł) = 33,11 zł wypadkowe (1,93% x 254,7 zł) = 4,92 zł chorobowe (2,45% x 254,7 zł) = 6,24 zł zdrowotne (8,50% x 1852,73 zł) = 157,48 zł

Razem miesięczne składki ZUS = 251,47 zł

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru składek będą mogły opłacać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać: - osoby, które prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność; - osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej; - wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o.

Źródło: www.zus.pl