Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Nabór kandydatów na ławników sądowych

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019r.  kadencji ławników, działając na podstawie
art. 160 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 52) informuję, że do dnia 1 LIPCA 2019 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH  na lata 2020-2023.

Rada Gminy Kaliska dokona wyboru ławnika na nową kadencję do Sądu Okręgowego w Gdańsku w liczbie 1 kandydata.

 • Warunki pełnienia stanowiska ławnika:

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Ławnikiem nie może być:

 • osoba zatrudniona w sądzie powszechnym i innym sądzie oraz w prokuraturze,
 • osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokat i aplikant adwokacki,
 • radca prawny i aplikant radcowski,
 • żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusz Służby Więziennej,
 • radny gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 • Zgłaszanie kandydata na ławnika:

1. Zgłoszenia kandydata na ławnika mogą dokonać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kaliska.

2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodów osobistych;
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby*;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

3. Zgłoszenia należy składać do Przewodniczącemu Rady Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska do dnia 1 lipca 2019 roku.

*Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Druki kart zgłoszeniowych, druki list osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika oraz oświadczenia kandydata na ławnika dostępne są na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz w Urzędzie Gminy Kaliska,

pokój nr 26b.  

Dodatkowych informacji udziela Patrycja Rostowska tel. (058) 58 89 201 wew. 31

 

                                                                                                                                  Przewodniczacy Rady Gminy

                                                                                                                                             Zbigniew Szarafin

 

Karta zgłoszenia kandydata.pdf

Lista osób zglaszajacych.pdf

Oświadczenie kandydata (władza rodzicielska).pdf

Oświadczenie kandydata na ławnika.pdf