Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Łączenie placówek zgodne z prawem

 

Spotkanie informacyjne - NIEDZIELA 17.06.2012r., godz.16.00

 

Zespół Szkół Publicznych Kaliska (MAŁA SALA GIMNASTYCZNA).

 

Dodatkowo zostanie omówiona sprawa kotłowni budynku szkolnego.

 

     W ostatnim numerze "Kaliskiego Gońca" wspomniałem Państwu o propozycji włączenia Publicznego Przedszkola w Kaliskach do Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

      Zdaje się, że nie wszyscy są do końca  poinformowani na czym to ma polegać. Zarządzaniem w połączonych placówkach zajmie się dyrektor i jeden zastępca. Przedszkole pozostaje na tym samym miejscu przy ul. Nowowiejskiej i młodsze dzieci w wieku 3 do 4 lat pozostaną w tym budynku. Grupy objęte nauczaniem przedszkolnym "0" będą zarówno w Przedszkolu, jak i w Szkole Podstawowej w Kaliskach. Nie ma mowy, ani nie dopuszczę do tego, aby przedszkole było niewykorzystane.

      Jak Państwo widzicie jest ono remontowane i rozbudowywane, niestety tylko o jedną salę. Będą tam, tak jak do tej pory, cztery oddziały (cztery klasy). Dodatkowo dwa oddziały będą w Szkole Podstawowej.

      Rok temu wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję o wyremontowaniu dwóch klas w Szkole Podstawowej w Kaliskach. Tam uczą się dwie klasy "zerówek". Umieszczenie tych klas odbyło się po rozmowach z rodzicami. Rodzice mieli możliwość zdecydowania o utworzeniu dodatkowych oddziałów w szkole. Gdyby rozwiązanie to się nie powiodło to klasy dwóch zerówek musiałyby uczęszczać w systemie zmianowym. Dzięki tej zmianie udało się również przyjąć więcej dzieci najmłodszych do przedszkola. Obecnie oczekuje na przyjęcie ok. 16-cioro dzieci najmłodszych.

      W czasie okresu wyborczego bardzo duża grupa osób poruszała problem, że nie ma miejsca w kaliskim przedszkolu. Zmienia się to na lepsze. Wszystko po to, aby jak najwięcej naszych dzieci mogło korzystać z edukacji wczesnoszkolnej. Wprowadziliśmy także dodatkowe zajęcia bezpłatnego języka angielskiego. Podkreślić należy, że nie wszystkie gminy tak ubogacają swoją bezpłatną ofertę edukacyjną.  

      W tym roku wybudujemy plac zabaw przy szkole w Kaliskach pod nazwą "Radosna Szkoła". Pomimo, że takie place zabaw powstawały w sąsiednich gminach, to do tej pory mój poprzednik takiego ukłonu w stronę dzieci nie wykonał.

      W przyszłym roku powstanie prawdopodobnie kolejny plac zabaw w miejscowości Piece. Jest również duże prawdopodobieństwo, że w tym roku, z rezerwy po oszczędnościach po przetargach na place zabaw, będzie możliwość finansowa i zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs na „miejsce zabaw” w szkole w Kaliskach. Zaznaczam, że dołożymy starań, aby tak się stało, ale niestety niektóre rzeczy są zależne od innych instytucji.

       Wracając do meritum sprawy tj. włączenia przedszkola w skład ZSP w Kaliskach. Zmiana taka jest prawnie możliwa o czym mówi art.62.5 ustawy o systemie oświaty, cyt.: ”organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu przepisów art. 58 i 59 nie stosuje”.

 

Jakie korzyści przyniesie połączenie placówek?

 

     Z pewnością organizacyjne. Zamiast przydzielać cząstkę etatów księgowości, kadrom i płacom, będzie to w jednej strukturze. Po drugie przydzielanie nadgodzin kadrze nauczycielskiej odbędzie się w ramach jednej placówki. Jeden dyrektor będzie mógł lepiej zapewniać stabilność zatrudnienia. Po trzecie w ramach połączonych placówek w wyniku łączenia stanowisk oszczędność sięgnie ponad 80 tys. złotych.

Pierwsza oszczędność to zniżki godzin dyrektora przedszkola (dyrektor ma mniejszą liczbę godzin do 8 tygodniowo), pochodne od wynagrodzeń, dodatek funkcyjny i motywacyjny.   

      Druga oszczędność to połączenie intendenta. Do tej pory były i są dwa etaty dla obu placówek. Po połączeniu będzie jeden etat. Koszt jednego etatu (kwota uśredniona) płace z pochodnymi to kwota ok. 30 tys. złotych rocznie plus ponad 50 tys. oszczędności z etatu dyrektorskiego.

      W naszej gminie na szczęście jest tylko kilka osób, które przekazują nieprawdziwe informacje na temat połączenia placówek.

      Pierwsza to taka, że Przedszkole w całości będzie w Zespole Szkół Publicznych. Druga, że nie będzie z tego żadnych oszczędności i pogorszy się bezpieczeństwo dzieci, a trzecia  absurdalna  że w przedszkolu nie będzie kuchni. W tym miejscu dementuję te plotki.

      Przytaczać można by wiele innych sytuacji dotyczących rzekomo mojego złego traktowania pracowników i kierowników. Jedną z nich była zabawna wypowiedź jednej z osób, która usłyszała, że zwolniłem w trakcie trwania komisji edukacji panią dyrektor przedszkola. Tak, zwolniłem, ale tylko z obecności na komisji edukacji. Zwolnienie dyrektora jest niemożliwe, bo każdy z nich  podlega pod "kartę nauczyciela" i nie można tak sobie nikogo zwolnić. Po upływie kadencji dyrektorzy mają dalej zatrudnienie, o ile chcą dalej być nauczycielami. Mogą startować w konkursach na stanowisko dyrektora jakiejkolwiek placówki na kolejną kadencję. Wszystkie proponowane przeze mnie zmiany mają podstawy prawne, więc mówiąc wprost są dopuszczane prawem. Po drugie skoro w przeciągu kilku lat w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach ilość klas zmniejszyła się o cztery z powodu spadającej liczby dzieci to zmniejszyły się obowiązki do wykonywania przez dwóch dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.  Ujmując sprawę inaczej. Liczba dzieci w szkole w ostatnich latach zmniejszyła się o około 100. Przy około 600 dzieciach w szkole był jeden dyrektor i jeden zastępca. Obecnie w przedszkolu mamy ponad 100 dzieci, więc dlaczego ten sam skład dyrektorów nie może zarządzać ok. 500 dziećmi w szkole i ok.100 dziećmi w przedszkolu.

Na edukację w całej gminie można spojrzeć w szerszy sposób. Skoro w Gminie Kaliska mamy trzech dyrektorów i jednego zastępcę, łącznie cztery osoby, a w każdej placówce wykonywane są w większości te same lub podobne zadania, to łącząc te placówki nie dochodzą dodatkowe obowiązki i zadania, bo w większości się pokrywają (tworzy się wspólne akty prawne, odbywają się wspólne spotkania z kadrą pedagogiczną, tworzy się wspólną listę płac, listę nadgodzin, listę dyżurów itd..:).

       Obowiązki dyrektorów to m.in. wyznaczanie zastępstw, reprezentowanie szkoły, kontakt z rodzicami czy rozwiązywanie trudnych spraw. Wszyscy jednak wiemy, że w szkole są też pedagodzy i wychowawcy, którzy rozwiązują różne sprawy.

 

      Podsumowując... Za organizację oświaty na terenie gminy odpowiada organ prowadzący czyli wójt, który za pośrednictwem urzędu wykonuje zadania, do których jest zobowiązany ustawami. Jednym z zadań jest prowadzenie szkół i przedszkoli. Mając świadomość odpowiedzialności za całą Gminę Kaliska, jak i bardzo ważną dziedzinę, jaką jest oświata uważam, że propozycje zmian są uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie. Zmiany, które proponuję, ani nie odbiją się na bezpieczeństwie  dzieci, ani na funkcjonowaniu obu placówek.  Obecnie możemy pochwalić się, nowymi inwestycjami w placówkach oświatowych, realizacją programów edukacyjnych czy zwiększaniem miejsc w przedszkolu to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Każda ze stron dyskusji ma swoje argumenty. Sądzę, że najważniejszym argumentem jest przyszłość edukacji i rozwój naszej Gminy Kaliska.

     Dobrym zwyczajem powinno być też to, aby nie mieszać spraw kadrowych z proponowanymi zmianami. Rok 2012 jest czasem kiedy kończą się kadencje dyrektorów. Obecnie zostały bądź zostaną ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach i Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu odbywa się zgodnie z prawem.