Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Jakość usług dostępnych w Urzędzie Gminy Kaliska - badanie ankietowe

WÓJT GMINY KALISKA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska
w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych
w Urzędzie Gminy w Kaliskach

 

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 08 lutego 2021 r. do dnia 08 marca 2021 r.

 1. Ankieta będzie dostępna:
 1. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaliskach,
 2. w biurze obsługi Urzędu Gminy w Kaliskach,
 3. na stronie internetowej Gminy Kaliska,
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska,
 5. u sołtysów poszczególnych sołectw,
 6. formularzu elektronicznym, do którego link umieszczony zostanie na stronie internetowej Urzędu.
 1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć
  w formie papierowej w skrzynce podawczej Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej wypełnić i przesłać za pośrednictwem formularza, do którego link umieszczony zostanie
  na stronie internetowej Urzędu, w formie elektronicznej przez na adres: sekretariat@kaliska.pl lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do 08 marca 2021 r.
  Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Kaliska.
 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Link do ankiety w formie elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCdR35CD8nImgk4WfCUzhP_uRUhXsd7AEMXShtFPWcX7emlw/viewform?usp=sf_link

 

Ankieta w wersji edytowalnej

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Ogłoszenie o konsultacjach