Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Informacja dotycząca wywozu odpadów do PSZOK Stary Las

W związku z uruchomieniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliskach i warunków jego realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informujemy mieszkańców, iż w dniu 31.12.2020 roku wygasła umowa na przyjmowanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Stary Las (PSZOK Stary Las).

Odpady Komunalne będą przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK Kaliska) znajdującym się przy ul. Przemysłowej 40 w Kaliskach zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Kaliskach.