Accessibility
UE

Zaproszenie do udziału w projekcie "Praca przede wszystkim"

 

Do Projektu „Praca Przede Wszystkim” kwalifikują się osoby zamieszkałe w woj. pomorskim, które są w okresie wypowiedzenia umowy o pracę stosunku pracy/ służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ( przyczyn restrukturyzacyjnych, modernizacyjnych) lub są bezrobotne do 6 miesięcy od momentu zwolnienia. (również z przyczyn dot. zakładu pracy).

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy- obejmuje- zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników

- rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych

- wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płac

- rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 (1) § 1 Kodeksu Pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika, a także:

- rozwiązanie stosunku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej ( umowy o dzieło lub zlecenia) przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne modernizacyjne: procesy zachodzące w przedsiębiorstwie związane ze zmianami modernizacyjnymi, adaptacyjnymi lub restrukturyzacyjnymi, takimi jak np.:

- zmiana profilu działalności (np. przez zmianę branży lub sektora gospodarki),

- zmiana struktury organizacyjnej lub przekształceniem formy organizacyjno- prawnej,

- realizowanie procesu prywatyzacyjnego,

- likwidacja firmy lub jednostki organizacyjnej firmy, postępowanie naprawcze lub upadłościowe,

- dokonywanie outsourcingu znaczącej dotychczasowej działalności

- dokonywanie zwolnień grupowych pracowników lub likwidacja poszczególnych stanowisk pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 W najbliższych miesiącach  najprawdopodobniej będziemy przyjmować też osoby zwolnione z winy pracodawcy, które wcześniej pracowały na umowę zlecenie oraz osoby bezrobotne do 6 miesięcy od momentu otrzymania wypowiedzenia, zwolnione z tych samych przyczyn.

Przyczyna zwolnienia musi być udokumentowana: podana na wypowiedzeniu lub odrębnym oświadczeniu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" pod zakładką praca przede wszystkim. http://www.swp.gda.pl/

 

Są to:

- Zał. nr 28- Formularz Rekrutacyjny

- Zał. Nr 17- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Zał. Nr 18- Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjneta/ partnera/ wykonawcy

- Zał. Nr 19- Oświadczenie o niekaralności

W ramach projektu "Praca Przede Wszystkim" aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do ścieżki nr 1  "Nowe kwalifikacje- nowa praca", dzięki której uczestnicy:
- podniosą lub zdobędą nowe kwalifikacje
- zwiększą szanse na znalezienie nowej pracy
- dostosują się do wymagań rynku pracy
- łatwiej i szybciej przystosują się do nowej sytuacji zawodowej i życiowej

W ramach projektu oferujemy:
Spotkanie z doradcą zawodowym, który pomoże uczestnikowi:
- określić mocne strony
- zaplanować dalszą ścieżkę zawodową
- wybrać szkolenie
- przygotować się do poszukiwania pracy: napisać CV, list motywacyjny

Szkolenie zawodowe, które:
Podwyższy umiejętności lub zmieni kwalifikacje zawodowe uczestnika. Szkolenie wybierane jest zgodnie z potrzebami uczestnika.

Pośrednictwo pracy:
Pośrednik pracy pomoże uczestnikowi projektu:
- dotrzeć do ofert z ukrytego rynku pracy
- dostosować dokumenty aplikacyjne do konkretnych ofert pracy
- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Spotkanie z psychologiem (dla osób, które potrzebują takiego wsparcia):
Psycholog pomoże uczestnikowi poradzić sobie z trudną sytuacją utraty pracy.

Wsparcie finansowe:
5 000 zł brutto dla osób, które otrzymają pracę w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania  (na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania)

 

Ulotka informacyjna