Accessibility
UE

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie na usuwanie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest

 

Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie na usuwanie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Kaliska uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane pozyskaniem w 2016 r. dofinansowania na usunięcie ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest (np. eternitowe pokrycia dachowe) powinny złożyć stosowny wniosek wraz załącznikami do Urzędu Gminy w Kaliskach w terminie do 15.03.2016 r. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która wykona zadanie po uzgodnieniu terminu z wnioskodawcą.

Regulamin udzielania dofinansowania, formularz wniosku oraz załączniki: „informacja o wyrobach zawierających azbest” oraz „ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” dostępne są na stronie internetowej www.kaliska.pl
w zakładce „dokumenty i wnioski do pobrania”, a także w Urzędzie Gminy w Kaliskach pokój nr 13.