Accessibility
UE

Taksacja terenowa lasów na terenie gminy Kaliska

ZAWIADOMIENIE O TAKSACJI

 

W związku z realizacją zadania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu realizowanego przez Powiat Starogardzki, zawiadamia się, że w terminie od 23 sierpnia 2023r. do 30 kwietnia 2024r. na terenie Gminy Kaliska będą prowadzone prace taksacyjne na gruntach osób fizycznych i wspólnot gruntowych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Pracami będą objęte grunty oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), grunty zalesione nie ujęte w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls) grunty pokryte roślinnością o charakterze leśnym (samosiewy), nie ujęte w ewidencji gruntów jako lasy, a spełniające kryteria definicji lasu określone w art. 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1356). 

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1356) w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991roku (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1356) w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Oryginały zastrzeżeń do planów należy przekazać do Starostwa Powiatowego. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.