Accessibility
UE

Raport o stanie Gminy Kaliska za rok 2022

Informacja dot. debaty nad Raportem o stanie Gminy Kaliska

 

 

RAPORT O STANIE GMINY KALISKA ZA ROK 2022

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Kaliska przedłożył Przewodniczącemu Rady Gminy Kaliska Raport o stanie Gminy Kaliska za 2022 rok.

Mieszkańcy mają możliwość zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy podczas Sesji Rady Gminy Kaliska, którą planuje się na dzień 28 czerwca 2023 roku.

Mieszkaniec Gminy Kaliska, który chciałby zabrać głos w tej sprawie zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Kaliska pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami mieszkańców Gminy Kaliska.

Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zwołana zostanie sesja, podczas której będzie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kalska.

 

Raport o stanie gminy Kaliska za rok 2021 dostępny jest na stronie: http://bip.kaliska.pl/zarzadzenia,11_2023-_348

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki