Accessibility
UE

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na terenie Gminy Kaliska

 

 

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KALISKA

„ABC o azbeście”

Szkodliwość wyrobów zawierających azbest wynika bezpośrednio z faktu uwalniania pyłu azbestowego z wyrobu do powietrza w trakcie eksploatacji wyrobu, jego konserwacji, destrukcji, starzenia, usuwania i przemieszczania. Uwalnianie pyłu azbestowego z niektórych wyrobów może następować samoistnie bez działania czynników osłabiających strukturę wyrobu czy spoiwa. Wspomniany pył w formie aerozolu wdychanego z powietrzem stanowi przyczynę chorób powodowanych przez azbest. Pył azbestu może zanieczyszczać oprócz powietrza wodę czy glebę co stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wdychanie i kumulowanie w płucach włókien azbestu może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu- kilkudziesięciu latach, pojawianie się nowotworów azbestozależnych.

W związku ze szkodliwością wyrobów azbestowych dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten został zastąpiony przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jednak utrzymuje on cele  programu przyjętego przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 r. tj.:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Program określa również nowe zadania niezbędne do oczyszczania kraju z azbestu w okresie 24 lat , wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły  m.in. w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu, m. in. zmian legislacyjnych, źródeł dofinansowania projektów związanych a azbestem można znaleźć na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

„Azbestowe archiwum”

„Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Kaliska” przyjęty został Uchwałą Nr XXV/205/2012 Rady Gminy Kaliska w dniu 27.12.2012 r. Zinwentaryzowane nieruchomości zarejestrowane są w bazie azbestowej www.bazaazbestowa.pl

W latach 2010-2014 z terenu naszej gminy usunięto 67,12 Mg wyrobów azbestowo-cementowych. Całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł 95328,73 zł.  W wymienionych latach kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 79430,46 zł. Wkład własny z budżetu Gminy wyniósł 15849,60 zł. Unieszkodliwiono 67,12 Mg wyrobów azbestowo-cementowych w tym około 57,20 Mg w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Możliwości i zasady uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Właściciele nieruchomości, którzy planują usunięcie wyrobów azbestowych mogą ubiegać się o dotację na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Kaliska. Ogłoszenia o terminie składania wniosku umieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaliska http://www.kaliska.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Kaliska. Formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami można pobrać w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy w Kaliskach bądź ze strony internetowej Gminy Kaliska. Wnioski należy składać w Sekretariacie Gminy Kaliska pokój nr 26 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.

Wszelkich informacji na temat wyrobów azbestowych oraz  dofinansowania zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu udziela pracownik Dorota Chylińska- pokój nr 1 tel. 58 58 89 201, wew. 36.

Więcej informacji na temat azbestu można znaleźć:

- na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/

- w Bazie azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl

- na stronie internetowej Federacji Zielonych GAJA- www.gajanet.pl i www.bazaazbestu.com.pl

Wniosek o przyznanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbestu, załączniki do wniosku oraz regulamin przeprowadzania naboru można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaliska w zakładce dokumenty i wnioski do pobrania.