Accessibility
UE

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na lata 2024-2027

OGŁOSZENIE

 

W związku z upływem kadencji ławników w roku 2023, działając na podstawie art. 160 §1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) informuję, że do dnia 30 CZERWCA 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na lata 2024-2027.

Rada Gminy Kaliska dokona wyboru ławnika na nową kadencję do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim w liczbie 1 kandydata.

 

 1. Wymagania na stanowisku ławnika:

1.  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

II. Osoby niemogące być ławnikami:

2.  Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudniona w sądzie powszechnym i innym sądzie oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 •  
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. Zgłaszanie kandydatów na ławników:

1.  Zgłaszanie kandydatów na ławnika mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 •  
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kaliska.

 

2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat dołącza następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby*;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika*,
 • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodów osobistych;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w literach od a) – d) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w literze f) nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w literze g).

 

3. Zgłoszenia należy składać do Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska w siedzibie Urzędu Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2,  83-260 Kaliska do 30 czerwca 2023 roku.

Druki kart zgłoszeniowych, druki list osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika oraz oświadczenia kandydata na ławnika dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaliska www.kaliska.pl i BIP www.bip.kaliska.pl w zakładce Rada Gminy – Wybory Ławników oraz w Urzędzie Gminy Kaliska, pokój nr 23. 

Dodatkowych informacji udziela Sylwia Schneider tel. (058) 58 89 201 wew. 531

*Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Załączniki:

/media/pliki/pliki/karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf

/media/pliki/pliki/oswiadczenie-kandydata-na-lawnika-do-sadu-powszechnego.pdf

/media/pliki/pliki/oswiadczenie-kandydata-na-lawnika-wladza-rodicielska.pdf