Accessibility
UE

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska w 2023 roku”

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska w 2023 roku”

 

Wójt Gminy Kaliska informuje, o rozpoczęciu naboru wniosków osób zainteresowanych likwidacją pokrycia dachowego zawierającego azbest lub utylizacją odpadów azbestowych (eternitowe płyty dachowe lub płyty elewacyjne) w 2023 roku.

Do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na terenie gminy Kaliska, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Warunkiem udziału w zadaniu jest złożenie w Urzędzie Gminy Kaliska wniosku wraz z załącznikami w terminie: od dnia ogłoszenia naboru do 15.05.2023 r. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych zgodnie z kolejnością wpływu, lecz nie później niż do dnia 06.10.2023 r.

Realizacja Programu nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kaliska a uprawnionym Wykonawcą, obejmującej demontaż, odbiór wyrobów azbestowych, ważenie, załadunek oraz transport na składowisko i unieszkodliwienie azbestu, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Wybór Wykonawcy nastąpi w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Kaliska zapytania ofertowego.

Zadanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682) i w zależności od charakteru zaplanowanych robót, Wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia budowy lub innych robot budowalnych, bądź uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Starogardzkiego dla planowanej inwestycji.

Wysokość dotacji, a więc koszt kwalifikowany zadania wynosi:

a) nie więcej niż 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu;

b) nie więcej niż 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadu.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100 % jego kosztów kwalifikowanych. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Formularz wniosku oraz Informacja o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce „dokumenty i wnioski do pobrania”, a także w Urzędzie Gminy Kaliska, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest oraz jego szkodliwego wpływu na środowisko dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod adresem: https://wfos.gdansk.pl/zwalczanie-azbestu/ , a także w Urzędzie Gminy Kaliska, pokój nr 2 oraz pod numerem telefonu 585889201 wew. 538.

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                                 Sławomir Janicki