Accessibility
UE

Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami miejscowości Lipska Karczma

WÓJT GMINY KALISKA ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Lipska Karczma w zakresie wystąpienia z wnioskiem o zmianę określenia rodzaju miejscowości. 

 

 

  1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

        od dnia 24.05.2023 r. do dnia 16.06.2023 r.

 

  1. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez złożenie opinii i wniosków, wypełnienie formularza konsultacyjnego do Urzędu Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska w formie papierowej bądź elektronicznej.

 

  1. Formularz będzie dostępny:
  1. w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska;
  2. na stronie internetowej Gminy Kaliska;
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska;
  4. u Sołtysa sołectwa .

 

4. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 16.06.2023 r.

Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Kaliska.

 

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

 

                                                                                                                   W Ó J T

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki

 

/media/pliki/pliki/formularz-konsultacyjny.doc