Accessibility
UE

Ogłaszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Bartel Wielki i Frank

WÓJT GMINY KALISKA ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dwóch Sołectw Gminy Kaliska w celu zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmian w statutach Sołectw Bartel Wielki i Frank.

 

Na podstawie art. 5a w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz § 2 Uchwały nr XXXV/286/2013 Rady Gminy Kaliska z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Kaliska (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014r., poz. 144) Wójt Gminy Kaliska przeprowadza konsultacje w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian w statutach Sołeckich Gminy Kaliska: Bartel Wielki i Frank.

 1. Termin konsultacji
 2. Mieszkańcy sołectw: Bartel Wielki i Frank posiadający czynne prawo wyborcze do organów gminy w dniu 12.04.2023 r. mogą wypowiedzieć się w przedmiocie konsultacji poprzez opinię, wnioski, wypełnienie formularza konsultacyjnego tj:

- Bartel Wielki w dniu 27.04.2023 r. godz. 18.00 – świetlica wiejska w Bartlu Wielkim,

- Frank w dniu 24.04.2023 r. godz. 19.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

 1. Konsultacje dotyczą projektów uchwał:
 • Uchwała nr ../../2023 Rady Gminy Kaliska z dnia …….2023r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/346/2014 Rady Gminy Kaliska z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bartel Wielki,
 • Uchwała nr ../../2023 Rady Gminy Kaliska z dnia …….2023r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/97/2019 Rady Gminy Kaliska z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie podziału sołectw Dąbrowa i utworzenia sołectwa Frank.
 1. Opinie i wnioski w ramach konsultacji można składać na wypełnionym formularzu konsultacyjnym (załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia), który należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 28.04.2023 roku (przy przesyłaniu opinii, wniosków drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Kaliska).
 2. Projekty uchwał w sprawie zmian w Statutach poszczególnych Sołectw dostępne sąw sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaliska na stronie internetowej: oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kaliska:
 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Sekretarz Gminy Kaliska.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
 6. Z przebiegu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie, którego treść umieszczona będzie na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska. 

                                                                                                                                    Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                   /-/ Sławomir Janicki

 

 

/media/pliki/konsultacje/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ix-97-2019-rady-gminy-kaliska-z-dnia-25-czerwca-2019-r-w-sprawie-podzialu-solectwa-dabrowa-i-utworzenia-solectwa-frank.pdf

/media/pliki/pliki/projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xliii-346-2014-rady-gminy-kaliska-z-dnia-26-sierpnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-statutu-solectwa-bartel-wielki.pdf