Accessibility
UE

Obowiązek przekazania danych dotyczących wysokości czynszów

Prośba do zarządców/właścicieli lokali mieszkalnych

 

W nawiązaniu do art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 172 ze zm.) gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części  „Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:

1) za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku;

2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kaliska zwraca się z prośbą o przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, w terminach i według wzoru określonego w załączniku do niniejszego pisma.

 

 

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                           Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                             Sławomir Janicki

 

/media/pliki/pliki/zalacznik-zarzadcy-wlasciciele.docx