Accessibility
UE

Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Kaliskach.

WÓJT GMINY KALISKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy

1. Wymagania niezbędne: a. Wykształcenie wyższe b. Znajomość tematyki samorządu gminnego c. Znajomość języka angielskiego d. Obsługa komputera 2. Wymagania dodatkowe: a. Znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi UE b. Znajomość dziedziny Project Management 3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku: a. Prowadzenie biura obsługi interesantów b. Obsługa organów samorządu gminy c. Współpraca z placówkami oświatowymi 4. Wymagane dokumenty: a. życiorys (CV) b. list motywacyjny c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/ d. kwestionariusz osobowy e. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy / w sekretariacie, pokój nr 26/ lub pocztą na adres Urzędu Gminy ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska (z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. obsługi mieszkańców i organów samorządu gminy”) w terminie do dnia 21 kwietnia 2006 roku do godz.14,00 . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w UG Kaliska przy ul.Nowowiejskiej 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002 Nr 101 poz.926 z póżn.zmian/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1593 z póżn.zmian/

Bliższych informacji udziela pracownik ds.kadr /pokój nr 16, tel. /58/58 89 201 w.44