Accessibility
UE

Konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Kaliska przypomina osobom zainteresowanym, że w czwartek w dniu 7 marca 2013r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy Kaliska pok. 24 odbędzie się prezentacja i następnie dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka.

Informujemy, że każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie tego planu może wnieść uwagi i zapytania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaliska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Płociczno, obręb Cieciorka, gmina Kaliska zostało wcześniej ogłoszone na stronie BIP Kaliska a także w prasie lokalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.