Accessibility
UE

Informacja o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY OD POSIADANIA PSA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLI/329/2017 z dnia 29 listopada 2017r. oraz uchwałą Nr XLVII/383/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty, nakłada się na właścicieli psów obowiązek uiszczania opłaty z tytułu posiadania psa. Zgodnie z zapisami uchwały każdy właściciel zobowiązany jest bez wezwania wpłacić do inkasenta bądź na wskazane konto gminy opłatę w wysokości 50,00 zł za pierwszego psa oraz 25,00 zł za każdego następnego w terminie do 15 maja każdego roku.

Jednocześnie informuję, że zwolnieniu z opłaty podlegają:

  1. Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  2. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  3. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  4. Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
  5. Psy, które osiadają wszczepiony identyfikator zarejestrowany w ogólnodostępnej bazie danych oraz posiadają tatuaż z numerem zarejestrowanym w Związku Kynologicznym.

 

 


NUMER KONTA NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ

47 8342 0009 4000 0127 2000 0077

TYTUŁEM: OPŁATA Z TYTUŁU POSIADANIA PSA W ILOŚCI …… SZTUK

W celu zwolnienia z opłaty posiadacz psa zobowiązany jest do stawienia się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaliskach (pok. 6), ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w celu złożenia stosownego oświadczenia dotyczącego zwolnienia oraz okazać się dokumentem poświadczającym podstawę zwolnienia. W przypadku posiadania psa/psów, które posiadają chipa należy okazać dokument potwierdzający zachipowanie zwierzęcia.