Accessibility
UE

Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska w 2014 roku

 

Informacja na temat realizacji programu usuwania azbestu z terenu gminy Kaliska w 2014 roku

 

W ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kaliska-edycja 2014” Gmina Kaliska pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który realizuje postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

Powyższe zadanie zrealizowano w oparciu o założenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kaliska na lata 2009 – 2032.

 

W roku 2014 usunięto azbestowe pokrycia dachowe z trzech posesji o łącznej powierzchni 180,00 m2, uzyskując efekt ekologiczny i rzeczowy w postaci unieszkodliwienia łącznie 2,43 Mg wyrobów azbestowych. Koszt kwalifikowany tego zadania wyniósł 1621,82 zł, z czego kwota 1573,15 zł w 50% stanowiła dotację ze  środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz w 50% pochodziła ze środków udostępnionych  przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.