Accessibility
UE

Dyskoteka Andrzejkowa dla młodzieży 2014r.

Bardzo Serdecznie zapraszamy młodzież powyżej 16 r.ż na Dyskotekę Andrzejkową, która odbędzie się 29 listopada 2014r.
na Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach od godz.20.00 do 24.00  .  Dyskotekę poprowadzi DJ Johnny.
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 58/2014

Dyrektora GOK z dnia 17.11.2014 r.

 

Regulamin imprezy - „Dyskoteka andrzejkowa dla młodzieży”

 

 1. Regulamin imprezy obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy - „Dyskoteka andrzejkowa dla młodzieży” zwanej dalej Imprezy, odbywającej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach.
 1. Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach.
 1. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do zaznajomienia się z treścią niniejszego regulaminu. Wejście na teren imprezy oznacza jego akceptację.
 1. Wstęp na Imprezę wynosi 5 zł od osoby.
 1. Impreza jest imprezą bezalkoholową.
 1. Prawo wstępu i uczestnictwa na imprezie mają:

1)                Osoby powyżej 16 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej,

2)                 Osoby posiadające wydane przez organizatora identyfikatory.

Rodzic /opiekun uczestnika do 18 roku życia:

1)                 Zobowiązuje się zapewnić bezpieczne przybycie na imprezę oraz bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania,

2)                 Zezwala na samodzielny powrót uczestnika do miejsca zamieszkania.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników imprezy do miejsca zamieszkania.
 1. Służby porządkowe - pracownicy ochrony mają prawo do:

1)                 legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2)                 przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 11 regulaminu.

 1. Odmawia się wstępu osobom:

1)                 Będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających,

2)                 Posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne, butelki wypełnione cieczą, pojemniki pod ciśnieniem,

3)                 Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 1. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.
 1. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji.
 1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 1. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 1. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez dozoru właściciela.
 1. Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy:

1)                 W/w regulamin dostępny będzie w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,

2)                 W/w regulamin dostępny będzie na stronie: www.kaliska.pl/ kultura