Accessibility
UE

Ankieta badająca satysfakcję klientów z jakości usług

WÓJT GMINY KALISKA

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliskaw zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług dostępnychw Urzędzie Gminy w Kaliskach

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:od dnia 20 stycznia 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r.

 

         Ankieta będzie dostępna:

  • w sekretariacie Urzędu Gminy w Kaliskach,
  • w biurze obsługi Urzędu Gminy w Kaliskach
  • na stronie internetowej Gminy Kaliska,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska,

 

  1. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć
    w formie papierowej w sekretariacie, Biurze Obsługi Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej przez na adres: sekretariat@kaliska.pl lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do 20 lutego 2023 r. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy Kaliska.
  2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

 

1.Zarządzenie Wójt Gminy Kaliska 12/2023 z 17.01.2023 r. /media/pliki/pliki/zarzadzenie12-2023.pdf

2. Ankieta/media/pliki/pliki/ankieta-w-wersji-edytowalnej.docx