Accessibility
UE

Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w Gminie Kaliska - spotkanie konsultacyjne w Dąbrowie

 W dniu 14.12.2016 r. w ramach zebrania wiejskiego w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie odbył się pierwszy etap pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska.  Konsultacje te prowadzone są w związku z umową grantową zawartą między Gminą Kaliska a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Zebraniu przewodniczyła Sołtys Sołectwa Dąbrowa- Alicja Lipska, natomiast dyskusję przeprowadzili moderatorzy- eksperci z zakresu socjologii oraz planowania przestrzennego reprezentujący grantodawcę– Pani Marta Jaskulska oraz Łukasz Pancewicz. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki zaprezentował Mieszkańcom obszary gminy objęte zmianą studium. W konsultacjach udział wzięła także urbanistka sporządzająca zmianę powyższego dokumentu Pani Maria Kiełb-Stańczuk, która wyjaśniła, czym jest studium oraz jak wygląda procedura jego sporządzenia. Na spotkanie przygotowano materiały informacyjne dla mieszkańców, w tym m.in.:  ulotki, formularze wniosków, oraz uchwałę Rady Gminy Kaliska nr XXVI/205/2016 z dnia 06.10.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaliska. Mieszkańcy chętnie wypowiadali się na temat zmiany studium, wyrażając swoje opinie oraz zwracając szczególną uwagę na obszar zmiany dokumentu obejmujący Sołectwo Dąbrowa. Zarówno Wójt Gminy, urbanista jak i moderatorzy spotkania zwracali szczególną uwagę na istotę składania wniosków i uwag w procedurze planowania przestrzennego. Po 1,5 h dyskusji i omówieniu spraw bieżących Sołectwa, Mieszkańcy udali się do swoich domów.