Accessibility
UE

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaliska”

WÓJT GMINY KALISKA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie formularza wniosków, dotyczących zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Kaliska”.

 

1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

od dnia 05.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r.

2. Formularz wniosków dostępny będzie w:

  1. sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska,
  2. na stronie internetowej Gminy Kaliska,
  3. w punkcie konsultacyjnym,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego w miejscowości Dąbrowa,
  5.  oraz warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.

 

3. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu wniosków, należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@kaliska.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 28.02.2017 r.

Przy przesyłaniu formularza pocztą tradycyjną uwzględnia się datę wpływu pisma do Urzędu Gminy Kaliska.

4. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

 

                                                                                                     W Ó J T GMINY KALISKA

 

                                                                                                          /-/ Sławomir Janicki

 

Link do uchwały o przystąpieniu:

 

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/715/205_19-10-2016_12-46-07.pdf

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaliska o konsultacjach

Formularz wniosku wersja docx

Formularz wniosków wersja pdf