Accessibility
UE

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kaliska

 

 

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 24.07.2018 roku. Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami.

 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.999.589,81 zł, w tym dofinansowanie 1.699.651,33 zł.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstały:

- plac utwardzony o pow. 1.100 m2 wraz ze zjazdem z drogi lokalnej;

- kontener socjalno-biurowy z wyposażeniem do 20 m2;

- kontener – pomieszczenie o pow. do 72 m2 – salka edukacyjna wraz z częścią ekspozycyjną, socjalną oraz sanitariatem dla gości i pracowników;

- ścieżka edukacyjna z kostki brukowej wraz z ławkami, tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi oraz zielenią;

- hala magazynowa o powierzchni do 384 m2;

- plac z murem oporowym na odpady budowlane i rozbiórkowe;

- infrastruktura towarzysząca.

 

Zakończenie projektu nastąpiło w 2020 roku.

 

Zapoznaj się z zasadami działania PSZOK oraz zasadami segregacji odpadów - PREZENTACJA