Menu
Ważne
Sonda
Brak aktywnej sondy.
Zobacz archiwalne sondy.
Informacje

Urząd Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 – 15:30
Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy Skórcz O/Zblewo
08 8342 0009 4000 0127 2000 0003
Informacja turystyczna

Komunikat dla osób nie słyszących

Sprawozdanie z realizacji Programu Cała Polska Czyta Dzieciom w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach

2007-07-05, autor: G. Cieplińska

Sprawozdanie z realizacji Programu Cała Polska Czyta Dzieciom w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach Grażyna Cieplińska Lider Programu CPCD w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach W związku z zadaniami Planu Rocznego Przedszkola na rok szkolny 2006/2007 napisałam „Program Czytelniczy” dotyczący wszystkich oddziałów przedszkolnych i zgłosiłam Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach do Klubu Czytających Przedszkoli. „Program Czytelniczy” miał wytyczone cele szczegółowe, cele operacyjne dziecka oraz zadania nauczycieli w poszczególnych grupach. Myślą przewodnią w realizacji wszystkich moich przedsięwzięć w ramach tego programu było pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. Od miesiąca października 2006 roku prócz codziennego, głośnego czytania nauczycielek w swoich grupach, organizowałam „Spotkania Czytelnicze” w każdy czwartek tygodnia. Wszystkim naszym dzieciom czytali pracownicy przedszkola, Dyrektor oraz zapraszani przeze mnie goście tacy jak: Wójt Gminy Kaliska, Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, rodzice, dziadkowie, emerytowane nauczycielki, Dyrektor Domu Kultury w Kaliskach, Leśniczy Leśnictwa Kamienna Karczma, Lekarz stomatolog, strażak Straży Pożarnej w Kaliskach. W sumie odbyło się 29 takich spotkań i wszystkie zostały udokumentowane własnoręcznymi wpisami wszystkich czytających do kroniki, którą założyłam w celu upamiętnienia tej akcji. Osoby czytające dzieciom były także fotografowane przeze mnie, a ich zdjęcia wklejałam do wyżej wspomnianej kroniki. W ramach prowadzonej akcji, dzieci sześcioletnie odwiedziły Bibliotekę Szkolną w Kaliskach, oraz Bibliotekę Gminną w Domu Kultury w Kaliskach. Tam dowiedziały się wszystkiego na temat wypożyczania książek i dbania o nie. Przez cały rok szkolny dzieciom z przedszkola towarzyszyła piosenka pt.: „Dorośli czytajcie nam”. Tekst tej piosenki napisałam z myślą o wdrożeniu rodziców do codziennego czytania swoim dzieciom. Nasi wychowankowie bardzo chętnie śpiewali także tę piosenkę przybyłym gościom, na „Spotkaniach czytelniczych”. W miesiącu grudniu 2007 roku piosenka „Dorośli czytajcie nam” została przyjęta przez Fundację ABC XXI – CPCD, jako oryginalny pomysł i zamieszczona na stronie internetowej tejże Fundacji. Fakt ten jest niewątpliwie promocją naszego Przedszkola i wpływa pozytywnie na wizerunek placówki. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odbył się w naszym Przedszkolu Kiermasz Bożonarodzeniowy. Z tej okazji przygotowałam Jasełka z postaciami bajkowymi. Po raz pierwszy postacie z bajek wielbiły Pana Jezusa, co miało ścisły związek z akcją CPCD. Bohaterowie bajek i baśni doskonale pokazują dziecku dobro i jego piękno oraz brzydotę zła, a te wartości właśnie miały być „wyeksponowane” na Kiermaszu. Napisałam również na tę okazję wiersz pt: „Świąteczne życzenia”, który był podsumowaniem głoszonych dla dzieci wartości, jak też podziękowaniem dla rodziców za podjęty trud w przygotowaniach do Kiermaszu. Wiersz pt: „Świąteczne życzenia” także został przyjęty i opublikowany przez Fundację CPCD na stronie internetowej Fundacji. Realizowany „Program czytelniczy” odbywał się w ścisłej współpracy z rodzicami. Najpierw uczestniczyli oni w zebraniach, na których nauczycielki wygłosiły referaty na temat „Znaczenia książki w wieku przedszkolnym”. Ustalone zostały też zasady zbiórki książek do przedszkolnej biblioteki. Rodzice dzieci 6-letnich zostali również włączeni do konkursu na największą ilość przeczytanych utworów swojemu dziecku. Było to tak zwane „Czytanie weekendowe”. Zaś „dokumentowanie” przeczytanych treści realizowane było w postaci domowych prac plastycznych dzieci umieszczanych w indywidualnych foliowych teczkach. Dzieci z obu grup zerowych na koniec roku szkolnego mogły pochwalić się dużą ilością wykonanych przez siebie rysunków. Największą ilość prac plastycznych zawierały 4 teczki, w których znajdowały się w kolejności: 66 prac, 36 prac, 32 prace, 31 prac. W ciągu bieżącego roku szkolnego rodzice naszych wychowanków wzbogacili naszą przedszkolną bibliotekę o 45 książek. Wykonali też półkę na książki, która została powieszona w jednej z sal przedszkolnych. Na Mikołajki przy pomocy rodziców zorganizowane zostały upominki dla dzieci w skład których wchodziła książeczka i „coś słodkiego”. W przedszkolnej szatni prowadziłam gazetkę dla rodziców o tematyce; - CPCD – Zalety głośnego czytania - Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci - Gry Komputerowe konstruowane w oparciu o scenariusze pełne przemocy. Celem takiej pedagogizacji rodziców było uświadomienie, że nasze przedszkole dla zniwelowania szkodliwego wpływu telewizji proponuje ograniczenie oglądanych programów telewizyjnych w zamian za codzienne czytanie dzieciom. Rodzice i dziadkowie nie tylko czytali naszym podopiecznym, ale mieli także możliwość wykazania się zdolnościami plastycznymi. Mogli wykonywać rysunki do ulubionych utworów literackich swoich dzieci. Pomysł na tę twórczość rodziców i dziadków okazał się dobry, gdyż widać było duże zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Prace dorosłych wisiały na gazetce w szatni i były dowodem na integrację dwóch środowisk: rodziny i przedszkola. Na czas „Ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom” w miesiącu czerwcu zorganizowałam wycieczkę do Straży Pożarnej w Kaliskach. Wszystkie dzieci naszego przedszkola słuchały tam opowiadania pt: „Jak Wojtek został strażakiem” czytanego przez Pana strażaka. Nasi wychowankowie dowiedzieli się też wielu ciekawych rzeczy o zawodzie strażaka i tego, jak radzić sobie w sytuacji zauważenia pożaru. W ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, dnia 14.12.2006r. zorganizowałam warsztaty na temat: „Baśń i bajka stymulatorem w życiu moralnym dziecka”. Miedzy innymi wygłosiłam wtedy referat na ten temat, a także dzieliłam się z koleżankami spostrzeżeniami, co do znaczenia baśni i bajki w rozwoju osobowości dziecka. Przytoczone zostały przykłady z życia przedszkolnego naszych podopiecznych, a wnioski były zgodne. Otóż, we wszystkich przedszkolnych grupach zauważono wzrost zainteresowania czytelnictwem na co dzień. Widoczny był też, już po dwóch miesiącach trwania akcji CPCD, lepszy kontakt między dziećmi, przejawiający serdeczność i chęć pomocy potrzebującemu. Działalność Samorządowego Przedszkola Publicznego w Kaliskach w ramach akcji CPCD była przez mnie na bieżąco opisywana, a powstałe artykuły opublikowane na stronie internetowej Gminy Kaliska, a także w lokalnej prasie – „Kaliski Goniec”. Aby dokonać ewaluacji „Programu czytelniczego” skonstruowałam anonimową ankietę dla rodziców i przeprowadziłam badania w 18 osobowej grupie rodziców. Wyniki ankiety są następujące: Ankietowani w 100% uważają, iż pomysł czytania dzieciom jest wart kontynuowania. Na pytanie dotyczące rozbudzenia zainteresowań czytelniczych poprzez realizację „Programu czytelniczego” odpowiedziano, że 72% dzieci zdecydowanie wykazuje zainteresowanie książką, u 22% stwierdzono, że program częściowo wpłynął na zainteresowania, zaś u jednego dziecka, co stanowi 6% nie zauważono wpływu na rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Na temat, czy dziecko opowiadało o czwartkowych „Spotkaniach czytelniczych”, badanie daje takie wyniki: 50% dzieci opowiadało treść wysłuchanej lektury, 44% opowiadało treść lektury i wiedziało, kto ją czytał, a 6% (jedno dziecko) nie mówiło nic na ten temat. Rodzice wypowiadali się także w kwestii, czy wygłoszony przez nauczycielkę referat na temat „Znaczenia książki” w wieku przedszkolnym oraz metody zorganizowania akcji czytania spowodowały, że czytają oni codziennie swojemu dziecku. Kilka razy w tygodniu czyta swoim dzieciom 56% rodziców, 22% czyta tylko w czasie weekendu, zaś 11% czyta z przekonaniem codziennie. Bardzo rzadko dzieciom czyta – 11% rodziców, a 0% dotyczy odpowiedzi – w ogóle nie czytamy naszemu dziecku, bo to nie ma znaczenia dla jego rozwoju. Na pytanie – czy dziecko z przyjemnością słucha czytanej przez rodziców lektury, 50% rodziców odpowiedziało, że bardzo lubi słuchać czytania i prosi o nie i drugie 50% dzieci chętnie słucha czytania. 0% stanowią dzieci, którym nie zależy na słuchaniu czytanych bajek przez rodziców. Ostatnie pytanie, to ocena rodziców na temat mojej działalności, jako Lidera akcji CPCD w Przedszkolu w Kaliskach. Można było wybrać jedną z czterech odpowiedzi oceniających: wzorowo, bardzo dobrze, dobrze, zupełnie inaczej powinno to być zorganizowane. 83% rodziców wybrało odpowiedź – wzorowo, zaś pozostali, czyli 17% dali mi ocenę bardzo dobrą. Nie skorzystano z oceny dobrej , ani też nikt z ankietowanych nie uważa, że działalność w ramach prowadzonej akcji powinna wyglądać zupełnie inaczej. Podsumowanie wyników ankiety oraz analiza metod i form realizacji „Programu czytelniczego” pozwoliła mi wyciągnąć następujące wnioski: Dzieci: - pozyskały wiedzę, jak należy dbać o książki - rozbudziły ciekawość poznawczą świata - wzmocniły więź emocjonalną ze swoimi rodzicami (dziadkami) - poprzez przykłady dobrego i złego postępowania bohaterów utworów literackich nauczyły się odróżniać dobro od zła - współuczestniczyły we wszystkich organizowanych, przedszkolnych zadaniach dotyczących kampanii - rozbudziły w sobie potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką Przedszkole pozyskało: - pomoc dydaktyczną w postaci programu - współpracę z rodzicami w tym zakresie - podwyższenie jakości pracy - promocję osiągnięć z realizacji „Programu Czytelniczego” na stronach internetowych: Urzędu Gminy Kaliska, jak też Fundacji ABC XXI CPCD oraz w lokalnej prasie „Kaliski Goniec”. Nauczyciel pozyskał: - wzbogacenie warsztatu pracy - dobrą współpracę z nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola - współpracę na rzecz edukacji z: * Wójtem Gminy Kaliska oraz pracownikami Urzędu Gminy * Dyrektorem Domu Kultury w Kaliskach * Strażą Pożarną w Kaliskach * Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medpharma” w Kaliskach * Leśnictwem Kamienna Karczma * Biblioteką Szkolną i Biblioteką Gminną * innymi osobami, które włączyły się do akcji CPCD - zaufanie rodziców i akceptację swoich działań związanych z edukacją czytelniczą mgr Grażyna Cieplińska Lider Programu CPCD w Samorządowym Przedszkolu Publicznym w Kaliskach Woj. Pomorskie